ATGV Antalya Eğitim Ve Sosyal Tesisi KVKK Aydınlatma Metni

Değerli Misafirimiz,

 

Kişisel verileriniz, tesisimizde kaldığınız sürece sizlere daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmek amacıyla veri sorumlusu ATGV Antalya Eğitim Ve Sosyal Tesisi tarafından işlenmektedir. Tesisimizde konakladığınız sürece, sadece yasal yükümlülüklerin gerektirdiği şekilde ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi amacıyla kişisel verileriniz toplanmaktadır. Ancak bu veriler asla başkaları ile paylaşılmamaktadır. Kişisel verilerin korunması, işletmemizin temel politikasıdır.

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı da ATGV Antalya Eğitim Ve Sosyal Tesisi olarak taahhüt etmekteyiz. İşletmemizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin prensipleri, iştiraklerimizi de kapsamaktadır.

 

Kişisel verileri işlenen kişilerin kendi verisi ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kanunu Madde 11’de sayılan aşağıdaki hakları bulunmaktadır;

 

a. Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 

b.Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 

c.Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp      kullanılmadığını öğrenme,

 

ç.Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 

d. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 

e.Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 

f. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 

h. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

ATGV Antalya Eğitim Ve Sosyal Tesisi olarak haklarınıza saygılıyız ve bu haklarınız için resepsiyona başvurabilirsiniz.